Uvod

Izhodiščne informacije in didaktična perspektiva

Filozofija za otroke (P4C) je pristop, ki ga je razvil profesor Matthew Lipman pod vplivom pedagoških psihologov in filozofov, kot so Vigotski, Piaget in Dewey, ter tradicije sokratskega dialoga. P4C gradi na mišljenju višjega reda (kritično, ustvarjalno in skrbno mišljenje), poizvedovanju, sklepanju, poslušanju in dialoških spretnostih.

Otroke spodbujamo, da sami oblikujejo filozofska vprašanja. Kot učitelj oziroma učiteljica podpirate otroke pri njihovem lastnem razmišljanju, utemeljevanju in spraševanju ter pri nadgrajevanju idej drug drugega v okviru dialoga. Pri P4C učitelj oziroma učiteljica spodbuja razprave o filozofskih vprašanjih, ki jih vodijo učenci. Vloga moderatorja je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega dialoga in napredka ter vključevanje v učni načrt.

Dokazano je, da P4C vpliva na otrokov kognitivni, osebni, socialni in čustveni razvoj. P4C spodbuja otroke in mlade odrasle k samostojnemu razmišljanju in razvijanju dialoških spretnosti.

Učni rezultati

Kompetence
 • kritično mišljenje, ustvarjalno mišljenje, refleksivne spretnosti, raziskovanje, dialog
Teme/nacionalni kurikulum
Empatija, postaviti se na mesto drugega, postaviti se v čevlje drugega, zrcaljenje dejanj in čustev drugih, prijateljstvo, identiteta/pripadanje
 • Play
Primerna starost 10-14
Časovni okvir 12 x 50-60 min.
Potrebni pripomočki tabla/listna tabla; kopije vaj; papir; znaki;
Opis Ta modul nudi učiteljem in učiteljicam ter učenkam in učencem orodja za razmislek o empatiji.
Predmeti/ Teme Družbene vede/državljanska vzgoja Filozofija Socialno učenje Psihologija Dialog Raznolikost Kozmopolitske teme Izobraževanje o etiki/vrednotah

Načrt učnih ur

Okrajšave:

 • D = Dejavnost
 • Di = Diskusija
 • SD = Skupinsko delo
 • ID = Individualno delo
 • DN = Domača naloga
 • DD = Delo v dvojicah
 • PŠU = Predhodna študija učitelja
 • MU = Mnenje učencev
 • PU = Prezentacije učencev
 • UP = Učiteljeva prezentacija

Naloži

Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M1 (Vodilna ideja: "Empatija"), da bi lahko bolje vodili razpravo, ki bo sledila vaji.
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Pripravite listno tablo (flip chart).
 • Med učence razdelite kopije vaj.
Izvedba
 • Vsaki učenki oziroma učencu razdelite izvod naloge M2 in predstavite temo ter učence prosite, naj razmislijo o vprašanjih iz naloge M2. Medtem ko so učenci vključeni v delovno fazo, na flip chart zapišite vprašanja iz M2, da bi spodbudili naslednjo razpravo.
M1
Vodilna ideja: "Empatija"
M2
Vaja: "Postaviti se na mesto drugega"

Delovna faza
(10 min.)

 • MU
 • Učenci samostojno razmislijo o vprašanjih.

Razprava
(40 min.)

 • Di
 • Začnite razpravo med učenci o vprašanjih iz M2. Vprašanja naj spodbudijo filozofski dialog, učence vedno prosite za utemeljitev odgovorov, da bi tako spodbudili kritično razmišljanje o empatiji.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M1 (Vodilna ideja: "Empatija") in pripravite kartice na podlagi navodil iz M3.
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Pripravite kartice.
Izvedba
 • Vsakemu učencu dajte eno kartico in jih prosite, naj si predstavljajo, kako se je počutila druga oseba na podlagi M3.
M1
Vodilna ideja: "Empatija"
M3
Vaja "Postaviti se v kožo drugega - empatija"

Delovna faza
(15 min.)

 • MU
 • Učenci samostojno pišejo svoje odgovore.

Razprava
(35 min.)

 • Di
 • Ko učenci povedo svoje odgovore, jih pozovite, naj primerjajo različne zamisli in predstave.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M1 (vodilna ideja: "Empatija").
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Med učence razdelite kopije vaj.
Izvedba
 • Razdelite učence v majhne skupine. Nato učencem razdelite izvod vaje M4 in jih prosite, da odgovorijo na vprašanja iz vaje M4.
M1
Vodilna ideja: "Empatija"
M4
Vaja "Empatija"

Delovna faza
(20 min.)

 • MU
 • Vsaka skupina se pogovori o svojih mnenjih in svoje ugotovitve zapiše na list.

Razprava
(30 min.)

 • Di
 • Skupine si med seboj izmenjajo ugotovitve. Ko učenci delijo svoje odgovore, jih pozovite, naj primerjajo različne zamisli in predstave.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M1 (vodilna ideja: "Empatija").
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Med učence razdelite kopije vaj.
Izvedba
 • Vsakemu učencu razdelite izvod vaje M5 in ga prosite, da prebere uvod vaje.
M1
Vodilna ideja: "Empatija"
M5
Dejavnost: "Zrcaljenje dejanj in čustev drugih"

Delovna faza
(15 min.)

 • D
 • Učenci se v parih vživijo v vlogi voditelja in ogledala v skladu z navodili iz M5.

Razprava
(30 min.)

 • Di
 • Povabite učence, da s sošolci delijo svoje misli in čustva pri simuliranju vlog vodje in ogledala.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M6 (vodilna ideja: "Pogovarjanje").
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Pripravite listno tablo (flip chart).
 • Med učence razdelite kopije vaj.
Izvedba
 • Razred razdelite v manjše skupine in vsaki skupini razdelite po en izvod vaje Pogovarjanje (M7) ter jih prosite, da preberejo vprašanja iz vaje.
M6
Vodilna ideja: "Pogovarjanje"
M7
Vaja: "Pogovarjanje"

Delovna faza
(15 min.)

 • SD
 • Vsaka skupina mora pojasniti svoje odgovore in dobro utemeljiti svoja mnenja.

Razprava
(30 min.)

 • Di
 • Pozovite skupine, naj si med seboj izmenjajo ugotovitve. Nato na flipchart zapišite ključne besede, ki so se pojavile v razmišljanjih učencev, da bi olajšali razpravo.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M8 (vodilna ideja: "Kaj pomeni biti človek?").
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Med učence razdelite kopije vaj.
Izvedba
 • Razdelite razred v manjše skupine in jim razdelite izvod vaje "Kaj je oseba?" (M9) vsaki skupini in jih prosite, da preberejo uvod vaje.
M8
Vodilna misel: "Kaj pomeni biti človek?"
M9
Vaja: "Kaj je oseba?"

Delovna faza
(15 min.)

 • SD
 • Vsaka skupina mora pojasniti svoje odgovore in dobro utemeljiti svoja mnenja.

Razprava
(30 min.)

 • Di
 • Pozovite skupine, naj si med seboj izmenjajo ugotovitve. Nato na flipchart zapišite ključne besede, ki so se pojavile v razmišljanjih učencev, da bi olajšali razpravo.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M8 (vodilna ideja: "Kaj pomeni biti človek?").
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Med učence razdelite kopije vaj.
Izvedba
 • Učencem razdelite izvod vaje "Ravnanje z osebo kot z osebo" (M10) in jih prosite, da preberejo uvod vaje.
M8
Vodilna misel: "Kaj pomeni biti človek?"
M10
Vaja: "Obravnavanje osebe kot osebe"

Delovna faza
(15 min.)

 • SD
 • Učenci delajo individualno in navedejo razloge za svoje odgovore.

Razprava
(30 min.)

 • Di
 • Spodbudite razpravo med učenci o ugotovitvah njihovega razmišljanja. Učence povabite, da se s sošolci pogovorijo o vprašanjih, ki se jim zdijo pomembnejša. Pri tem naj se vzpostavi filozofski dialog, pri katerem vedno vprašate po razlogih za odgovore učencev (ne dovolite odgovorov "da" ali "ne"), da olajšate kritično razmišljanje o ravnanju z osebo kot z osebo.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M11 (vodilna ideja: "Prijateljstvo/družabništvo").
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Pripravite listno tablo (flip chart).
Izvedba
 • Na flip chart zapišite vprašanja iz M12.
M11
Vodilna misel: "Prijateljstvo/Tovarištvo"
M12
Vaja: "Prijatelji"

Delovna faza
(10 min.)

 • MU
 • Preberite vprašanja iz vaje in prosite učence, da o njih razmislijo.

Razprava
(30 min.)

 • Di
 • Spodbudite razpravo med učenci o vprašanjih iz M12. Vprašanja naj ustvarjajo filozofski dialog, pri katerem vedno vprašate po utemeljitvi odgovora učencev, da bi spodbudili kritično mišljenje.

Domača naloga

 • DN
 • Učence prosite, da v pogovoru s svojimi starši in sorodniki poiščejo možne pomene prijateljstva.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(5 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M11 (vodilna ideja: "Prijateljstvo/sožitje"). Nato preučite navodila za dejavnost M11. Pripravite znake. V vsak kot sobe postavite po en znak. Na vsakem je drugačna beseda na podlagi navodil iz dejavnosti M11.
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Pripravite oznake.
Izvedba
 • Učencem preberite navodila iz dejavnosti M13.
M11
Vodilna misel: "Prijateljstvo/Tovarištvo"
M13
Vaja "Kaj je prijateljstvo?"

Delovna faza
(30 min.)

 • D
 • Vsak učenec se postavi pod znak, ki se mu zdi najprimernejši.

Razprava
(20 min.)

 • Di
 • Razred povabite, da v skupinah delijo svoje mnenje o tem, kaj pomeni prijateljstvo.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M11 (vodilna ideja: "Prijateljstvo/sožitje"). Razdelite učence v manjše skupine.
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Med učence razdelite kopije vaj.
Izvedba
 • Vsaki skupini razdelite po en izvod naloge M14 in jih prosite, da preberejo navodila iz naloge.
M11
Vodilna misel: "Prijateljstvo/Tovarištvo"
M14
Vaja: "Analogije o prijateljstvu"

Delovna faza
(20 min.)

 • SD
 • Učenci se razdelijo v skupine in odločijo, katere so dobre in katere slabe analogije v M14. Nato naj majhne skupine sestavijo svoje lastne analogije.

Razprava
(20 min.)

 • Di
 • V majhnih skupinah si izmenjajo svoje analogije in se o njih pogovorijo.

Domača naloga

 • DN
 • Učence prosite, da v pogovoru s svojimi starši in sorodniki poiščejo možne pomene prijateljstva.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M15 (vodilna ideja: "Postavljanje na mesto drugega in empatija"). Preučite navodila iz M16.
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Pripravite prazne kartice.
Izvedba
 • Razdelite učence v pare, enega pred drugim, in razložite navodila iz M16 za začetek dejavnosti.
M15
Vodilna ideja "Postaviti se na mesto drugega in empatija"
M16
Vaja "Postavititi na mesto Drugega in razvijanje empatije"

Delovna faza
(10 min.)

 • DD
 • Učenci delajo v parih. Eden od njiju bo deloval kot ogledalo in bo delal to, kar dela drugi, ne da bi se drugega dotaknil. Ves čas morata gledati drug drugega in vzdrževati očesni stik. Tisti, ki vodi, se lahko premika z enega mesta v sobi na drugo. Po dveh minutah se zamenjamo in tisti, ki vodi, bo zdaj ogledalo.

Delovna faza
(10 min.)

 • Di
 • Ko končajo, se vsi pogovorijo o tem, kaj si predstavljamo, da je druga oseba čutila, medtem ko je delovala kot ogledalo.

Delovna faza
(10 min.)

 • D
 • Vsaka oseba na kartonček (ki ste jim jih prej razdelili) napiše situacijo, ki jo je doživela ali videla. Premešajte kartice in jih začnite brati eno za drugo.

Delovna faza
(15 min.)

 • D
 • Po vsaki kartici skupina poskuša opisati, kaj misli ali čuti oseba, ki je vpletena v situacijo, in razložiti svoje razloge. Skupina razmisli o tem, ali je že doživela kaj podobnega.

Domača naloga

 • DN
 • Učence prosite, da v pogovoru s svojimi starši in sorodniki poiščejo možne pomene tega, kaj pomeni postaviti se na mesto drugega.
Faza Vsebina Mediji, pripomočki

Uvod
(10 min.)

 • PŠU
 • UP
Predhodna aktivnost
 • Predhodno preučite M17 (vodilna ideja: "Predsodki - spoznavanje drugega").
Priprava
 • Postavite stole v krog.
 • Pripravite listno tablo (flip chart).
Izvedba
 • Na tablo napišite vprašanja iz dejavnosti M18 in povabite učence, da dvignejo roke in po vrsti prevzamejo besedo.
M17
Vodilna misel: "Predsodki - spoznavanje drugega"
M18
Vaja "Generalizacije, ki nas vodijo do predsodkov. Ali so koristne?"

Razprava
(20 min.)

 • Di
 • Učenci z drugimi delijo svoje odgovore in se o njih pogovarjajo ter poskušajo ugotoviti podobnosti in razlike v svojih mnenjih.

Delovna faza
(20 min.)

 • D
 • Razred razdelite v manjše skupine, da skupaj oblikujejo slogan za spodbujanje empatije in razgradnjo predsodkov.

Domača naloga

 • DN
 • Razred spodbudite, da naredijo majhne skupine in se sestanejo doma, da ustvarijo oglasno desko s slogani, ki so nastali med dejavnostjo.