Wprowadzenie

Informacje podstawowe i perspektywa dydaktyczna

Filozofia dla dzieci (P4C) to koncepcja opracowana przez profesora Matthew Lipmana, który inspirował się takimi psychologami edukacji i filozofami jak Vygotsky, Piaget czy Dewey, a także tradycją dialogu sokratejskiego. Filozofia P4C bazuje na umiejętnościach myślenia wyższego rzędu (myślenia krytycznego, twórczego i opiekuńczego), dociekania, rozumowania, słuchania i prowadzenia dialogu.

Dzieci zachęca się do zadawania własnych pytań filozoficznych. Facylitator/-ka wspiera dzieci w procesie niezależnego myślenia, rozumowania i dociekania, a także w budowaniu dialogu w odniesieniu do koncepcji innych osób. Filozofia P4C zakłada, że facylitator/-ka inspiruje uczniów/uczennice do dyskusji na temat pytań filozoficznych. Rola facylitatora/facylitatorki jest kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości dialogu i postępów, jak również integracji w ramach programu nauczania.

Źródła literackie jasno pokazują, że koncepcja P4C ma wpływ na rozwój poznawczy, osobisty, społeczny i emocjonalny dzieci. P4C zachęca zarówno dzieci jak i młodych dorosłych do samodzielnego myślenia i rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu.

Wyniki nauki

Kompetencje
 • myślenie krytyczne, myślenie kreatywne, umiejętności budowania refleksji, zadawanie pytań, prowadzenie dialogu
Tematy / krajowy program nauczania
Empatia, wczuwanie się w sytuację innej osoby, wejście w buty innej osoby, odzwierciedlanie działań i emocji innych osób, przyjaźń, tożsamość/przynależność
 • Play
Odpowiedni wiek 10-14
Ramy czasowe 12 x 50-60 min.
Wymagane materiały Tablica/flipchart; kopie ćwiczeń; papier; znaki;
Opis Moduł oferuje nauczycielom/-kom i uczniom/uczennicom narzędzia do rozważań na temat empatii.
Zagadnienia / tematy Badania społeczne/kształcenie obywatelskie Filozofia Uczenie społecznościowe Psychologia Dialog Różnorodność Zagadnienia kosmopolityczne Etyka/wychowanie do wartości

Plan lekcji

Skróty:

 • A = Działanie
 • D = Dyskusja
 • PG = Praca w grupie
 • PS = Praca samodzielna
 • ZD = Zadanie domowe
 • PP = Praca w parze
 • PN = Przygotowuje nauczyciel/ka
 • OU = Opinie uczniów
 • PU = Prezentacje uczniów
 • PN = Prezentacja nauczyciela

Pobierz

Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M1 (Myśl przewodnia: „Empatia”) i kieruje się nim, inspirując uczniów/uczennice do refleksji w trakcie dyskusji poprzedzonej ćwiczeniem.
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Przygotuj flipchart
 • Rozdaj kopię każdego ćwiczenia każdemu uczniowi/uczennicy
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka rozdaje uczniom/uczennicom po egzemplarzu ćwiczenia M2 i wprowadza omawiany temat, zadając pytania znajdujące się w materiale M2. W fazie pracy uczniów/uczennic, nauczyciel/-ka zapisuje na flipcharcie pytania z materiału M2, które mają na celu ukierunkować dalszą dyskusję.
M1
Myśl przewodnia: „Empatia”
M2
Ćwiczenie: „Wczuwanie się w sytuację innej osoby”

Faza pracy
(10 min.)

 • OU
 • Uczniowie/uczennice indywidualnie zastanawiają się nad pytaniami.

Dyskusja
(40 min.)

 • D
 • Zadaniem nauczyciela/nauczycielki jest zainicjowanie rozmowy wśród uczniów/uczennic na temat pytań z materiału M2. Pytania te powinny prowadzić do dialogu filozoficznego, a rolą nauczyciela/nauczycielki jest zawsze prosić uczniów/uczennice o uzasadnienie ich odpowiedzi, tym samym ułatwiając im myślenie krytyczne na temat empatii.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M1 (Myśl przewodnia: “Empatia”) i przygotowuje karty, kierując się instrukcjami zawartymi w materiale M3.
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Przygotuj karty
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka rozdaje wszystkim uczniom/uczennicom po egzemplarzu karty, prosząc ich/je, aby wyobrazili sobie, jak druga osoba czułaby się w sytuacji opisanej w materiale M3.
M1
Myśl przewodnia: „Empatia”
M3
Ćwiczenie „Wczuwanie się w sytuację innej osoby – empatia”

Faza pracy
(15 min.)

 • OU
 • Uczniowie/uczennice pracują indywidualnie, zapisując swoje odpowiedzi.

Dyskusja
(35 min.)

 • D
 • Po odczytaniu przez uczniów/uczennice odpowiedzi, nauczyciel/-ka zachęca ich/je do porównania ze sobą różnych, przedstawionych uprzednio myśli i wyobrażeń.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M1 (Myśl przewodnia: „Empatia”).
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Rozdaj kopię każdego ćwiczenia każdemu uczniowi/uczennicy
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka dzieli uczniów/uczennice na grupy. Następnie, nauczyciel/-ka rozdaje uczniom/uczennicom po egzemplarzu ćwiczenia M4 i prosi o odpowiedzi na pytania z ćwiczenia M4.
M1
Myśl przewodnia: „Empatia”
M4
Ćwiczenie „Empatia”.

Faza pracy
(20 min.)

 • OU
 • Członkowie/członkinie grup rozmawiają na temat swoich opinii i zapisują na kartce sformułowane wnioski.

Dyskusja
(30 min.)

 • D
 • Grupy dzielą się tymi wnioskami na forum klasy. Po odczytaniu przez uczniów/uczennice odpowiedzi, nauczyciel/-ka zachęca ich/je do porównania ze sobą różnych, przedstawionych uprzednio myśli i wyobrażeń.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M1 (Myśl przewodnia: „Empatia”).
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Rozdaj kopię każdego ćwiczenia każdemu uczniowi/uczennicy
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka rozdaje uczniom/uczennicom po egzemplarzu ćwiczenia M5, prosząc o zapoznanie się z wprowadzeniem do ćwiczenia.
M1
Myśl przewodnia: „Empatia”
M5
Działanie: "Odzwierciedlanie działań i emocji innych osób"

Faza pracy
(15 min.)

 • A
 • Pracując w parach, uczniowie/uczennice wczuwają się w role lidera/liderki oraz lustra zgodnie z instrukcjami zawartymi w materiale M5.

Dyskusja
(30 min.)

 • D
 • Nauczyciel/-ka zachęca uczniów/uczennice do podzielenia się z klasą przemyśleniami i emocjami związanymi z odgrywaniem ról lidera/liderki i lustra.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M6 (Myśl przewodnia: „Rozmowa”).
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Przygotuj flipchart
 • Rozdaj kopię każdego ćwiczenia każdemu uczniowi/uczennicy
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka dzieli klasę na małe grupy i każdej z nich wręcza po egzemplarzu ćwiczenia zatytułowanego „Rozmowa” (M7), prosząc o zapoznanie się z pytaniami zawartymi w ćwiczeniu.
M6
Myśl przewodnia: „Rozmowa”
M7
Ćwiczenie: „Rozmowa”

Faza pracy
(15 min.)

 • PG
 • Każda grupa stara się udzielić odpowiedzi na te pytania, rzetelnie uzasadniając wyrażane opinie.

Dyskusja
(30 min.)

 • D
 • Nauczyciel/-ka zachęca grupy do dzielenia się na forum klasy sformułowanymi wnioskami. Następnie nauczyciel/-ka zapisuje na flipcharcie kluczowe słowa, jakie pojawiały się w wypowiedziach uczniów/uczennic, usprawniając tym samym rozmowę.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M8 (Myśl przewodnia: „Co to znaczy być osobą?”).
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Rozdaj kopię każdego ćwiczenia każdemu uczniowi/uczennicy
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka dzieli klasę na małe grupy i każdej z nich wręcza po egzemplarzu ćwiczenia zatytułowanego „Czym jest osoba?” (M9), prosząc o zapoznanie się z wprowadzeniem do ćwiczenia.
M8
Myśl przewodnia: „Co to znaczy być osobą?”
M9
Ćwiczenie: „Czym jest osoba?”

Faza pracy
(15 min.)

 • PG
 • Każda grupa stara się udzielić odpowiedzi na te pytania, rzetelnie uzasadniając wyrażane opinie.

Dyskusja
(30 min.)

 • D
 • Nauczyciel/-ka zachęca grupy do dzielenia się na forum klasy sformułowanymi wnioskami. Następnie nauczyciel/-ka zapisuje na flipcharcie kluczowe słowa, jakie pojawiały się w wypowiedziach uczniów/uczennic, usprawniając tym samym rozmowę.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M8 (Myśl przewodnia: „Co to znaczy być osobą?”).
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Rozdaj kopię każdego ćwiczenia każdemu uczniowi/uczennicy
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka rozdaje uczniom/uczennicom po egzemplarzu ćwiczenia zatytułowanego „W jaki sposób traktować drugą osobę jak osobę?” (M10), prosząc o zapoznanie się z wprowadzeniem do ćwiczenia.
M8
Myśl przewodnia: „Co to znaczy być osobą?”
M10
Ćwiczenie: „W jaki sposób traktować drugą osobę jak osobę?”

Faza pracy
(15 min.)

 • PG
 • Uczniowie/uczennice pracują indywidualnie, uzasadniając swoje odpowiedzi.

Dyskusja
(30 min.)

 • D
 • Nauczyciel/-ka inicjuje dyskusję uczniów/uczennic na temat wniosków płynących z ich refleksji. Prosi uczniów/uczennice o omówienie na forum klasy problemów, jakie uznają za najistotniejsze. Powinno to stanowić podłoże dialogu filozoficznego, a rolą nauczyciela/nauczycielki jest zawsze prosić uczniów/uczennice o uzasadnienie ich odpowiedzi (nie dopuszczając odpowiedzi typu „tak” lub „nie”), tym samym ułatwiając im myślenie krytyczne o traktowaniu drugiej osoby jak osoby.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M11 (Myśl przewodnia: „Przyjaźń/Koleżeństwo”).
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Przygotuj flipchart
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka zapisuje na flipcharcie pytania zawarte w materiale M12.
M11
Myśl przewodnia: „Przyjaźń/Koleżeństwo”
M12
Ćwiczenie: „Przyjaźnie”

Faza pracy
(10 min.)

 • OU
 • Nauczyciel/-ka odczytuje pytania zawarte w ćwiczeniu, prosząc uczniów/uczennice o odpowiedzi.

Dyskusja
(30 min.)

 • D
 • Zadaniem nauczyciela/nauczycielki jest zainicjowanie rozmowy wśród uczniów/uczennic na temat pytań z materiału M12. Pytania te powinny prowadzić do dialogu filozoficznego, a rolą nauczyciela/nauczycielki jest zawsze prosić uczniów/uczennice o uzasadnienie ich odpowiedzi, tym samym ułatwiając im myślenie krytyczne.

Zadanie domowe

 • ZD
 • Zadaniem uczniów/uczennic jest znaleźć potencjalne znaczenia pojęcia przyjaźni w rozmowach z rodzicami i bliskimi.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(5 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M11 (Myśl przewodnia: „Przyjaźń/Koleżeństwo”). Następnie nauczyciel/-ka analizuje instrukcje do aktywności M11. Nauczyciel/-ka przygotowuje znaki. W każdym rogu klasy umieszcza się znak. Na każdym z nich powinien widnieć wyraz, zapisany tam zgodnie z instrukcjami do aktywności M11.
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Przygotuj znaki
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka czyta uczniom/uczennicom instrukcje do aktywności M13.
M11
Myśl przewodnia: „Przyjaźń/Koleżeństwo”
M13
Ćwiczenie „Czym jest przyjaźń?”

Faza pracy
(30 min.)

 • A
 • Zadaniem uczniów/uczennic jest stanąć obok znaku, który uznają za najbardziej adekwatny.

Dyskusja
(20 min.)

 • D
 • Nauczyciel/-ka prosi uczniów/uczennice o podzielenie się z klasą swoimi opiniami na temat znaczenia przyjaźni.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M11 (Myśl przewodnia: „Przyjaźń/Koleżeństwo”). Nauczyciel/-ka dzieli uczniów/uczennice na małe grupy.
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Rozdaj kopię każdego ćwiczenia każdemu uczniowi/uczennicy
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka wręcza każdej grupie po egzemplarzu materiału M14, prosząc o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w ćwiczeniu.
M11
Myśl przewodnia: „Przyjaźń/Koleżeństwo”
M14
Ćwiczenie: „Analogie do przyjaźni”

Faza pracy
(20 min.)

 • PG
 • Uczniowie/uczennice pracują w grupach, starając się ustalić, które z analogii zamieszczonych w materiale M14 są dobre, a które złe. Następnie, kontynuując pracę w małych grupach, otrzymują zadanie sformułowania własnych analogii.

Dyskusja
(20 min.)

 • D
 • W małych grupach odbywa się dyskusja na temat własnych analogii.

Zadanie domowe

 • ZD
 • Zadaniem uczniów/uczennic jest znaleźć potencjalne znaczenia pojęcia przyjaźni w rozmowach z rodzicami i bliskimi.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M15 (Myśl przewodnia: „Wczuwanie się w sytuację innej osoby a empatia”). Nauczyciel/-ka analizuje instrukcje zawarte w materiale M16.
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Przygotuj puste karty
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka dzieli uczniów/uczennice na grupy składające się z dwóch osób, usytuowanych naprzeciwko siebie, i wyjaśnia instrukcje zawarte w materiale M16 przed przystąpieniem do realizacji aktywności.
M15
Myśl przewodnia: „Wczuwanie się w sytuację innej osoby a empatia”
M16
Ćwiczenie „Wczuwanie się w sytuację Innej Osoby i praca nad zagadnieniem empatii”

Faza pracy
(10 min.)

 • PP
 • Uczniowie/uczennice pracują w parach. Jedna z osób w parze pełni rolę lustra, wykonując te same czynności, co druga osoba, bez dotykania się nawzajem. Obydwoje muszą nieustannie na siebie spoglądać i utrzymywać kontakt wzrokowy. Osoba dająca wskazówki ma możliwość swobodnego poruszania się po pomieszczeniu. Po dwóch minutach zamieniają się rolami, a osoba uprzednio dająca wskazówki staje się lustrem.

Faza pracy
(10 min.)

 • D
 • Gdy czas dobiegnie końca, wszyscy mają za zadanie porozmawiać ze sobą o tym, jak, według nich, czuła się druga osoba, pełniąc funkcję lustra.

Faza pracy
(10 min.)

 • A
 • Każda osoba opisuje na karcie sytuację, w której brała udział lub której była świadkiem (nauczyciel/-ka rozdaje puste karty). Nauczyciel/-ka tasuje uprzednio zebrane karty i odczytuje ich treść, jedna po drugiej.

Faza pracy
(15 min.)

 • A
 • Po odczytaniu każdej karty, grupa stara się opisać, co myśli lub czuje osoba w danej sytuacji, uzasadniając swoje opinie. Członkowie/członkinie grup zastanawiają się nad tym, czy doświadczyli/doświadczyły czegoś podobnego.

Zadanie domowe

 • ZD
 • Uczniowie/uczennice otrzymują zadanie porozmawiania z rodzicami i bliskimi w celu znalezienia potencjalnych znaczeń sformułowania „wczuć się w sytuację drugiej osoby”.
Faza Treść Media, materiał

Wprowadzenie
(10 min.)

 • PN
 • PN
Działanie poprzedzające
 • Nauczyciel/-ka uprzednio zapoznaje się z materiałem M17 (Myśl przewodnia: „Uprzedzenie – jak poznać Inną Osobę?”).
Przygotowanie
 • Ustaw krzesła w kręgu
 • Przygotuj flipchart
Realizacja
 • Nauczyciel/-ka zapisuje pytania zawarte w opisie aktywności M18 na tablicy, prosząc uczniów/uczennice o udzielanie po kolei odpowiedzi, po uprzednim podniesieniu ręki.
M17
Myśl przewodnia: „Uprzedzenie – jak poznać Inną Osobę?”
M18
Ćwiczenie „Uogólnienia, które prowadzą nas ku uprzedzeniom. Czy są użyteczne?”

Dyskusja
(20 min.)

 • D
 • Uczniowie/uczennice dzielą się opiniami i rozmawiają na temat swoich odpowiedzi na pytania, starając się znaleźć w nich podobieństwa i różnice.

Faza pracy
(20 min.)

 • A
 • Nauczyciel/-ka dzieli uczniów/uczennice na małe grupy, których zadaniem jest opracowanie hasła promującego empatię i burzącego uprzedzenia.

Zadanie domowe

 • ZD
 • Nauczyciel/-ka zachęca uczniów/uczennice w każdej z grupek do spotkania się w domu i stworzenia plakatu zawierającego hasła opracowane w ramach tej aktywności.