O projekte

Hoci v európskych triedach čoraz viac prevláda rozmanitosť a spájajú sa v nich žiaci a študenti rôznych identít, učitelia po celej Európe nie sú vždy schopní adekvátne zaviesť rôznorodé prístupy a majú problém spracovať rôznorodé potreby študentov. Cieľom projektu je ponúknuť učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a tiež ponúka praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Materiály podporia učenie sa zručností potrebných na aktívnu účasť v demokratických procesoch, kritické myslenie a život v rôznorodých spoločnostiach, rovnako ako témy o ľudských právach, klimatických zmenách, globalizácii, férovom obchode a spotrebe.

Čo tu nájdete?

V rámci výmeny medzi zamestnancami partnerských organizácií boli vytvorené učebné materiály a ďalší multimediálny obsah, ktorý využíva moderné didaktické nástroje. Učitelia sa môžu tešiť na množstvo materiálov a modulov založených na zisteniach a výsledkoch úspešných projektov renomovaných inštitúcií ako napr. Neapolská univerzita, Inštitút Georga Eckerta, Združenia Südwind a Rakúske filozofické centrum pre detí a mládež, ktoré boli vyvinuté v úzkej spolupráci s ostatnými partnermi a prispôsobené európskemu kontextu. Patria sem špeciálne navrhnuté učebné osnovy na podporu kozmopolitného vzdelávania, filozofie pre deti a mládež, vzdelávania o diverzite a globálneho prístupu k vzdelávaniu.

Platforma obsahuje tri hlavné časti:

  • Moduly pripravené na použitie vo vzdelávaní v oblasti diverzity, globálnych záležitostí ako i na využitie filozofického pátrania v triede
  • Viacjazyčná mediálna knižnica so súborom zdrojov, materiálov a modelových projektov z viacerých krajín.
  • Viacjazyčnú mediatéku so zdrojmi, materiálmi a modelovými projektami v rôznych krajinách
  • Online inštrukcie pre učiteľov, ako tieto materiály používať a aplikovať

Okrem toho projekt ponúka učiteľom na školách a inštitúciách poskytujúcich formálne či neformálne vzdelávanie pre mládež offline aj online školenia. Tieto im majú pomôcť pochopiť hlavné myšlienky projektu a pripraviť ich k čo najefektívnejšiemu využitiu materiálov v triedach.

Projekt sa zrealizoval vďaka podpore Európskej komisie. Všetky materiály a informácie sú dostupné v šiestich jazykoch: nemecký, anglický, poľský, slovenský a slovinský.

Partneri

8 partnerov z 5 krajín: